Os trobadores na Idade Media

Na Idade Media, o trobador era un “bardo e cantante” que interpretaba versos escritos, ormalmente na lingua occitana ou provenzal. No entanto, a propia orixe etimológico (latín fundamentalmente) é froito da suma de dous compoñentes de devandita lingua: o provenzal “trobar” que derivaba do sustantivo latino “trope”, que significa “canción”; e o sufijo “-dor”, que…